Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

06:01 01/08/2019

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hiệp hội

Tác giả: VNREA